นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และเราจะสะสม บันทึก ถือครอง เก็บ เปิดเผย ถ่ายโอน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

การคุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ดังนั้นเราจึงจะใช้ชื่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพียงเท่าที่กำหนดในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับเรา และเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เราทำกับท่าน

เราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น

ท่านสามารถเยี่ยมชม Siam-naliga.com และเรียกดูได้โดยไม่ต้องให้รายละเอียดส่วนตัว และระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม Siam-naliga.com ท่านสามารถปกปิดตัวตน และเราจะไม่สามารถรับรู้ตัวตนของท่านได้จนกว่าท่านจะมีบัญชีบน และ log on โดยใช้ user name และ password

หากท่านมีข้อติชม ข้อแนะนำ หรือข้อร้องเรียน ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา) ได้โดย อีเมล Info@Siam-naliga.com

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีกับ Siam-naliga.com เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึง:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่เพื่อจัดส่ง
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • วันเกิด
 • เพศ

โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและเป็นความจริงแก่เราหรือตัวแทนที่มีอำนาจ และท่านต้องคอยปรับปรุงให้ข้อมูลนั้นมีความทันสมัย และต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านสมัครใจที่จะให้ข้อมูลนั้นกับเราเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเรา หรือภายหลังท่านไม่ยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป ท่านอาจเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเราได้ทุกเมื่อ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกกับเรา เราสันนิษฐานว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องนั้นแล้วในการที่จะแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ให้กับเรา

หากท่านลงทะเบียนกับเราโดยใช้บัญชีของสื่อสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมต่อบัญชี Siam-naliga.com ของท่านเข้ากับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์อื่นใดของ Siam-naliga.com ทางเราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจที่จะให้ไว้ภายใต้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการนั้น ๆ และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้จัดเก็บไว้โดยเป็นไปตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ Siam-naliga.com

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ และ/หรือ เพื่อเข้าถึง Siam-naliga.com และเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทาง Siam-naliga.com และเมื่อท่านได้ชำระเงินผ่านทาง Siam-naliga.com เพื่อชำระค่าสินค้าแล้ว ทางตัวแทนของเราก็จะดำเนินการต่อไป
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านทาง Siam-naliga.com
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านที่มีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดาวน์โหลดจาก Platform เพื่อปรับปรุง layout และ/หรือเนื้อหาของเพจของ Siam-naliga.com และปรับแต่งข้อมูลนั้นเพื่อผู้ใช้ เพื่อแยกแยะตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชมบน Siam-naliga.com เพื่อทำการวิเคราะห์วิจัยจำนวนและพฤติกรรมผู้ใช้ จัดหาข้อมูลที่เราเห็นว่ามีประโยชน์หรือข้อมูลที่ท่านร้องขอให้กับท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรา หากท่านได้แจ้งว่าท่านไม่ขัดข้องที่จะรับการติดต่อเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับ Siam-naliga.com เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดหรือแผนส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของเราหรือของผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้กับท่านเป็นครั้งคราว ท่านสามารถบอกเลิกการบอกรับข่าวสารข้อมูลทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายข่าวจากทางเราและจากบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน และในบางกรณี Siam-naliga.com อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่นเมื่อเกิดกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรืออนามัย เพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและการร้องขอ

Siam-naliga.com อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง เพื่อบริหารจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ Siam-naliga.com เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบรรดาบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ท่านจะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับท่านอาจจะไปอยู่กับบุคคลภายนอก และท่านจะมีโอกาสเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้น

การถอนความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตจำนงที่จะคัดค้านไม่ให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่าง ขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านได้ติดต่อมายังเราเพื่อคัดค้านไม่ให้เราใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณี ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของท่าน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของเราในกรณีดังกล่าว

การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทันสมัย

ท่านสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทันสมัยเมื่อใดก็ได้โดยเข้าไปที่บัญชีของท่านที่อยู่ใน Siam-naliga.com หากท่านไม่มีบัญชีอยู่กับเรา ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่อยู่ด้านล่างนี้

เราจะดำเนินการแบ่งปันการปรับปรุงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือถูกเปิดเผยโดย Siam-naliga.com ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลด้านล่างนี้

หากท่านมีบัญชีอยู่กับ Siam-naliga.com ท่านอาจเข้าถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อของท่านได้โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านบน Siam-naliga.com ซึ่งท่านจะสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อของท่านที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ที่กำลังเปิดอยู่ และที่กำลังจะถูกส่งไปในไม่ช้า และท่านยังสามารถจัดการรายละเอียดที่อยู่ของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร และจดหมายข่าวใด ๆ ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ท่านต้องรับรองว่าจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำสั่งซื้อของท่านในบัญชี Siam-naliga.com ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางเราไม่สามารถรับผิดใด ๆ หากมีการนำชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรายละเอียดคำสั่งซื้อของท่านบนบัญชี Siam-naliga.com ไปใช้ในทางมิชอบ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Siam-naliga.com มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้จะได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

Siam-naliga.com ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL (secure socket layer) เมื่อมีการประมวลผลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน และการเข้ารหัสแบบ SSL นี้จะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งล้านล้านปีในการไขรหัส ซึ่งเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

หากท่านเชื่อว่าทาง Siam-naliga.com ได้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน Siam-naliga.com ของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ให้ไว้กับ Siam-naliga.com นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายบางประการในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อเราทันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

Siam-naliga.com หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจจะใช้ cookies, web beacon และเทคโนโลยีอื่นใดในการเห็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการ และ/หรือ เข้าถึง Siam-naliga.com ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม Siam-naliga.com เซอร์ฟเวอร์ของทางบริษัทเราจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตขอท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง:

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่ Siam-naliga.com ของเรา
 • หน้าเว็บของ Siam-naliga.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า และข้อมูลที่มีการค้นหาบน Siam-naliga.com เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Siam-naliga.com และบริการ และสินค้าที่เรามี Cookies เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข) ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้เราสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดทำบริการและ Siam-naliga.com ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

ส่วน web beacons นั้นเป็นรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและ Siam-naliga.com ของเรา โดยจะช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

ปราศจาก Spam, Spyware หรือ Virus

ไม่มีการอนุญาตให้ Spam, spyware หรือ virus อยู่บน Siam-naliga.com กรุณาตั้งและรักษาช่องทางการสื่อสารที่ท่านใช้เป็นประจำ เพื่อที่เราจะได้ติดต่อท่านผ่านทางช่องทางที่ท่านใช้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มผู้ใช้อื่น ๆ (แม้จะเป็นผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าจากท่าน) ลงบนรายชื่อผู้รับ/ส่งจดหมายของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมายธรรมดา) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลเหล่านั้น ท่านไม่ควรส่งข้อความใด ๆ ที่ประกอบไปด้วย spam, spywares หรือ virus ผ่านทาง Siam-naliga.com หากท่านต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัย กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Siam-naliga.com จะทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอว่าเพียงพอหรือไม่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บน Siam-naliga.com ท่านรับทราบและเห็นชอบว่า Siam-naliga.com มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานหรือผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ หน่วยงานของรัฐ ภาษี หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอื่นใด หรือเจ้าของสิทธิที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หาก Siam-naliga.com มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพัน ข้อกำหนด หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยบังคับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามคำสั่ง การสืบสวน และ/หรือ คำร้องขออย่างใด ๆ จากคู่กรณีฝ่ายนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อำนาจ ท่านเห็นชอบที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ และ/หรือ สละสิทธิในการดำเนินการอย่างใด ๆ กับ Siam-naliga.com ที่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังกล่าว

การติดต่อ Siam-naliga.com

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องการเข้าถึง และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับ cookies โปรดติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา) ได้ที่อีเมล Info@Siam-naliga.com