เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ ( Siam-naliga.com ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Siam-naliga.com ในหน้าติดต่อบริษัท หากท่านได้เข้าเว็บไซต์ของบริษัท ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โปรดยกเลิกการดำเนินการใดๆ บนหน้าเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กรุณาอ่านสิทธิประโยชน์โดยละเอียด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือกยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสมัครเป็นสมาชิก
 1. ท่านมีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกในการผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดจากทาง บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ เท่านั้น
 2. ท่านจำเป็นต้องให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับปัจจุบันในการลงทะเบียน โดยที่ท่านตกลงใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ตรงกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 3. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆให้สอดคล้องกับประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่ท่านยอมรับดังกล่าวเมื่อท่านได้เข้ามาใช้บริการกับ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ โดยที่ท่านได้รับอนุญาตจากตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมาย (กรณีจำเป็น) อย่างไรก็ตาม กรุณาหยุดการกระทำใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาติระหว่างการเข้ารับบริการ
 4. ท่านตกลงที่เก็บรหัสการเป็นสมาชิกเป็นความลับ และยอมรับการพยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มบริษัทใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
 5. หากท่านมีเจตนาในการใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งต่อบริษัทหรือฝ่ายที่เกียวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆจากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ
 6. เราขอสงวนสิทธิในการระงับสถานะสมาชิกโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ อาทิ มิได้ระบุข้อมูลที่เป็นจริง มิได้เก็บรหัสสมาชิกเป็นความลับ หรือแม้กระทั่งการกระทำผิดกฏหมายใดๆซึ่ง ขัดต่อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 7. กรุณาเข้าถึงเว็บไซต์กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน การเข้าใช้งานรวมทั้งวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มบริษัทฯอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ท่านยินยอมว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเนื้อหา, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าวหากเกิดความเสียหายใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา
 1. เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ลิขสิทธิ์ ค่านิยม การออกแบบ นวัตกรรม สิทธิบัตร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ยศ ภาพสัญลักษณ์ คำโฆษณา ข้อมูลด้านความรู้และทักษะ ความลับทางกาค้า ภาพวาด ซอฟต์แวร์ รหัส หรือวัตถุใดๆที่ถูกระบุว่าว่าถูกจดทะเบียนแล้วหรือไม่หรือสามารถจดทะเบียนรวมทั้งสิทธิการครอบครองซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ นั้นล้วนคุ้มครองภายใต้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  การคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น
 2. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และเนื้อหาดิจิทัล ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเซ็นทรัลล้วนถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ การคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น
 3. ทางบริษัทมีสิทธิในการปกป้องเครื่องหมายทางการค้า และบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า คำโฆษณาขององค์กร ตราบริษัทฯ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่านิยมล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯและในเครือ
 4. ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในข้อ 3 ซึ่งได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการกระทำอันผิดพลาดใดๆต่อผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม
 5. ทางบริษัทฯเคารพและยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ถ้าท่านมั่นใจว่าการดำเนินการของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาติดต่อเราได้ที่  info@siam-naliga.com
ราคา รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลสี
 1. เรามีความมุ่งมั่นพื่อให้ความมั่นใจว่าราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องแม่นยำ ซึ่งอาจจะปรากฏข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง หากบริษัทฯพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในทันที
 2. เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยการเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับท่านสมบัติมากที่สุด หากท่านพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ตามลิงค์ดังกล่าว
 3. ทางบริษัทฯพยายามอย่างยิ่งที่จะใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สี และรายละเอียดอื่นๆให้สอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่ละหน้าจอ ท่านต้องยอมรับธรรมชาติความแตกต่างระหว่างสี และรายละเอียดดังกล่าวว่าอาจจะแตกต่างไปบ้าง
 4. สำหรับคำถามอื่นๆเกี่ยวข้องกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี และผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาได้ที่ info@siam-naliga.com
การคุ้มครองผู้บริโภค
 1. ทางบริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าหลากหลายชนิด รายละเอียดของการรับประกันสินค้าถูกระบุอยู่บนใบรับประกัน ในแต่ละผลิตภัณฑ์
 2. ทางบริษัทฯมีนโยบายให้บริการหลังการขาย ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้เนื้อหาคู่มือนโยบายหลังการขายได้ที่ นโยบายการคืนสินค้า และ การคืนเงิน(??)
การป้องกันการทุจริตและการระงับการให้บริการ
 1. ทางบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและการกระทำที่ผิดกฏหมาย หากบริษัทพบข้อทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฏหมายใดๆ บริษัทฯมีสิทธิระงับหรือยกเลิกในคำสั่งซื้อใดๆ ทางบริษัทฯมีมาตรการปกป้องผู้บริโภคและสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 2. ท่านต้องไม่นำรหัสผู้ใช้ไปใช้ในทางมิชอบ ท่านต้องไม่เจตนาปฏิบัติและกระตุ้นการก่ออาชญากรรม โอนและเผยแพร่ไวรัสรวมทั้ง ม้าทอรจัน หนอน โปรแกรมประสงค์ร้าย หรือการเผยแพร่ใดๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งเป็นภัยและคุกคามทางเทคโนโลยี รวมทั้งข้อความใดๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย คุกคาม และลามกอนาจาร การลักลอบขโมยข้อมูลบริการใดๆ ข้อมูลที่ขัดแย้ง สิ่งที่ก่อให้เกิดความน่ารำคาญใจ ละเมิดสิทธิทางปัญญา เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่โฆษณา หรือพยายามการกระทำใดๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดถือว่าเป็นการกระทำผิดภายใต้กฏหมายอาชญากรรมไซเบอร์แห่งประเทศไทย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทฯจะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฏหมายและจะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป
 3. ทางบริษัทฯสามารถใช้ดุลพินิจแบบสมบูรณ์ที่จะระงับหรือยกเลิกชั่วคราวในบัญชีได้หากฝ่าฝืนหรือการกระทำเข้าข่ายต้องสงสัยซึ่งท่านมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือในกรณีที่ทางบริษัทฯมีความมั่นใจว่าท่านมีสถานะไม่เหมาะสมที่จะรับบริการจากทางบริษัทฯ
 4. การยกเลิกดังกล่าวภายใต้ข้อ 3 จะดำเนินการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 5. หากท่านพบการกระทำที่เข้าข่ายต้องสงสัย ทุจริต หรือการกระทำขัดต่อกฏหมาย กรุณาแจ้งได้ที่ info@siam-naliga.com
ข้อเสนอแนะ/การประเมินผลิตภัณฑ์
 1. เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านด้วยความเอาใจใส่ ไม่ว่าจะเป็นคำติชม ข้อเสนอแนะ คำร้องเรียน หรือ แม้กระทั่งจะเป็นการทักทาย
 2. ในการดำเนินการซื้อสินค้า ท่านยอมรับว่า บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ ตามดุลพินิจ ในการระงับ ยกเลิก หรือยุติ คำสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้ สำหรับกรณีของการฉ้อฉล การละเมิด หรือกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าท่านไม่ดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา หรือในกรณีที่มีเหตุควรเชื่อได้ว่าท่านไม่มีความเหมาะสมในการรับการบริการจากเรา
 3. คุณยอมรับเงื่อนไขว่าข้อมูลที่คุณให้ดังกล่าวมิได้เป็นความลับแต่อย่างได้ ทางบริษัทฯอาจนำไปเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ใดๆก็ตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัว
 1. การปกป้องข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความเชื่อถือระหว่างบริษัทกับลูกค้าและความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ เพียงใช้แค่ชื่อและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับอ้างอิงในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้นในการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ
 2. สำหรับสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทางบริษัทฯอย่างละเอียดก่อนลงทะเบียนกับเราได้ที่
ข้อมูลอะไรบ้างที่บริษัทฯจำเป็นต้องขอ
 1. ทางบริษัทฯ จะขอข้อมูลเกี่ยวข้องกับชื่อ นามสกุล ที่จัดส่ง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพศ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ท่านจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกกับทางบริษัท
 2. ทางบริษัทฯ อาจนำข้อมูลที่ติดต่อเพื่อรับจดหมายเวียนจากทางบริษัทฯและในเครือ ท่านอาจจะได้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และเหตุการณสำคัญ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางการตลาดและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษหลังจากที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัท
 3. หากท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทโดยใช้บัญชีโซเชี่ยลมีเดียหรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีโซเชี่ยลมีเดียหรือใช้ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ ทางบริษัทฯ จะขอข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้ท่านได้ให้ไว้และทางบริษัทฯจะจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว
 4. เราขอใช้สิทธิในการขอรับเอกสารต่างเพื่อยันยันข้อมูลซึ่งทางลูกค้า
การใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
 1. ท่านยอมรับและตกลงข้อมูลความเป็นส่วนตัวซึ่งทางบริษัทฯได้รับจากท่านอาจนำไปใช้หรือเผยแพร่กับบุคคลที่สามตามความจำเป็น
 2. ทางบริษัทฯ บันทึกข้อมูลความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ทางบริษัทฯจำเป็นวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
อะไรคือ คุ้กกี้
 1. ท่านยินยอมที่ให้ทาง บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทสามารถใช้ คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงสำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณพบประสบการณ์ที่ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และได้เติมเต็มประสบการณ์เมื่อท่านได้ใช้บริการและ/หรือการเข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม
สิ่งอื่นๆ
 1. ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่สามาถเข้าถึงรหัสผ่าน ทางบริษัทฯ แนะนำท่านเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านเป็นความลับและลงชื่อออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในการโอนถ่ายข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต ท่านยินยอมว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ทางบริษัทฯรับประกันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯนั้นอยู่ขั้นสูงสุดสำหรับเพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านในการโอนถ่ายข้มูล
การแจ้งเตือน

การแจ้งใดๆก็ตามจำเป็นต้องกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งที่ที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ถึง บริษัท สยามนาฬิกาออนไลน์ จำกัด

ที่อยู่  105/58 ถ.บรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อีเมล: info@siam-naliga.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560069701